Cookies & Privacybeleid

Privacybeleid

Deze Privacyverklaring beschrijft wanneer, hoe en waarvoor DeLaval op u betrekking hebbende gegevens verwerkt (bijvoorbeeld verzamelt, genereert, behoudt, gebruikt en openbaar maakt) in verband met DeLaval.com en verbonden websites (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de websites’).

Raadpleeg de DeLaval Cookiesverklaring voor meer informatie over wanneer, hoe en waarvoor cookies worden gebruikt in verband met de websites.

Categorieën gegevens

De volgende aan u gerelateerde categorieën gegevens kunnen door DeLaval worden verwerkt in verband met de websites:

(a)                     automatisch verzamelde gegevens betreffende het apparaat en de browser die u gebruikt om toegang te krijgen tot de websites (zoals IP-adres, cookie-identificatoren, type apparaat en type browser) en betreffende uw surfgedrag (zoals welke pagina’s u bezoekt);

(b)                    vrijwillig door u verstrekte gegevens wanneer u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven en campagnes, berichten verstuurt via contactformulieren of andere internetformulieren op de websites activeert.

Doeleinden van verwerking

De op u betrekking hebbende gegevens die door DeLaval in verband met de websites worden verzameld of gegenereerd, kunnen worden gebruikt voor het beheer en de exploitatie van de websites, om het gebruik van de websites te monitoren en analyseren, om de functionaliteit en content ervan te optimaliseren en om de websites verder te ontwikkelen. De gegevens die u via internetformulieren verstrekt op de websites worden verwerkt voor de doeleinden aangegeven voor de betreffende formulieren (bijvoorbeeld om u aan te melden voor een specifieke campagne of om u nieuwsbrieven te sturen).

Raadpleeg het onderdeel ‘Diensten van derden’ hieronder voor een beschrijving van hoe en waarvoor derden op u betrekking hebbende gegevens verwerken in verband met de websites.

Ontvangers

De door DeLaval in verband met de websites verzamelde of gegenereerde gegevens kunnen voor de hierboven vermelde doeleinden worden verstrekt aan en verwerkt door alle entiteiten binnen de DeLaval Group (DeLaval Holding AB en elke direct of indirect onder de zeggenschap van DeLaval Holding AB vallende entiteit). Voorts kan DeLaval voor hierboven omschreven doeleinden dienstverleners inzetten om bepaalde werkzaamheden ten behoeve van DeLaval uit te voeren (zoals de opslag van gegevens). Dergelijke dienstverleners kunnen voor genoemde doeleinden toegang krijgen tot de gegevens, in welk geval DeLaval maatregelen neemt om te zorgen dat de dienstverleners de gegevens beschermen en niet gebruiken voor andere doeleinden. Als u wilt weten welke dienstverleners voor welke doeleinden eventueel toegang (zullen) hebben tot de door DeLaval over u verzamelde of gegenereerde gegevens, kunt u contact opnemen met DeLaval op de wijze beschreven in het onderdeel ‘Overige Informatie’.

Uitgezonderd hetgeen hierboven is uiteengezet, worden door DeLaval in verband met de websites verzamelde of gegenereerde gegevens uitsluitend in geaggregeerde of geanonimiseerde vorm gedeeld (namen van personen, rechtspersonen, boerderijen e.d. worden verwijderd of vervangen door anonieme of fictieve identificatoren).

Raadpleeg het onderdeel ‘Diensten van derden’ hieronder voor een beschrijving van hoe en waarvoor derden op u betrekking hebbende gegevens verwerken in verband met de websites.

Toestemming en wettelijke basis

Door op de websites gegevens in te voeren op internetformulieren gaat u akkoord met het gebruik van die gegevens voor doeleinden aangegeven voor dat formulier. Waar op u betrekking hebbende gegevens worden gebruikt zonder dat DeLaval daarvoor uw toestemming heeft gevraagd, ligt de wettelijke basis voor de verwerking ervan in de door DeLaval nagestreefde legitieme belangen (de boven omschreven doeleinden), welke DeLaval op basis van ampele afweging niet ondergeschikt acht aan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden. Bepaalde verwerking van op u betrekking hebbende gegevens kan ook noodzakelijk zijn om wettelijke verplichtingen na te leven.

Bewaring en veiligheid

De op u betrekking hebbende gegevens die DeLaval verzamelt of genereert in verband met de websites worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de hierboven uiteengezette verwerkingsdoeleinden. DeLaval (of, waar van toepassing, diens dienstverleners) heeft (hebben) fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen ter verzekering van een beveiligingsniveau dat is afgestemd op de risico’s van het verwerken en de aard van de gegevens. Dergelijke maatregelen worden geïmplementeerd om: (a) te zorgen dat uitsluitend bevoegd personeel toegang heeft tot de gegevens; (b) te zorgen dat uitsluitend personeel dat toegang dient te hebben tot de gegevens, bevoegd is toegang te krijgen tot die gegevens; (c) te zorgen dat dergelijk bevoegd personeel is onderworpen aan passende verplichtingen tot geheimhouding van de gegevens; en (d) de gegevens te beschermen tegen onbevoegde publicatie en toegang en onopzettelijk(e) of onwettig(e) vernietiging, verlies en wijziging.

De op u betrekking hebbende gegevens die door DeLaval in verband met de websites worden verzameld of gegenereerd, worden hoofdzakelijk bewaard binnen de Europese Unie, maar kunnen voor de hierboven uiteengezette doeleinden en met de hierboven omschreven beperkingen worden doorgegeven aan elke plaats waar u toegang zoekt tot de websites, waar de DeLaval Group is gevestigd of waar dienstverleners van DeLaval hun activiteiten uitoefenen. Waar, in andere gevallen dan noodzakelijk voor de door u gevraagde serviceverlening, vanuit de Europese Unie of andere landen of gebieden waarvan de Europese Commissie heeft vastgesteld dat deze een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden, gegevens worden doorgegeven aan een land of gebied dat niet een dergelijk niveau van bescherming verzekert, zal DeLaval de noodzakelijke aanvullende veiligheidsmaatregelen nemen om te zorgen voor voldoende bescherming van de gegevens (bijvoorbeeld de ‘Modelcontractbepalingen’ opgenomen in de Bijlage bij het Besluit van de Europese Commissie 2010/87/EC van 5 februari 2010). Als u wilt weten naar welke landen of gebieden gegevens worden doorgegeven en welke veiligheidsmaatregelen zijn getroffen, kunt u contact opnemen met DeLaval op de wijze beschreven in het onderdeel ‘Overige Informatie’.

Diensten door derden

In verband met de websites worden de hieronder beschreven diensten door derden gebruikt om statistieken te verzamelen en gerichte advertenties aan te bieden. De verschillende dienstverleners kunnen op u betrekking hebbende gegevens verzamelen teneinde de dienst aan DeLaval te kunnen verstrekken. DeLaval krijgt echter uitsluitend toegang tot geaggregeerde statistieken.

AdRoll (https://www.adroll.com) wordt gebruikt om gerichte advertenties aan te bieden. AdRoll gebruikt cookies, trackingpixels en aanverwante technologie om bezoekersgedrag te monitoren. De gegevens worden door AdRoll Advertising Limited verwerkt om advertenties aan te bieden die voor u relevant zijn. Raadpleeg de ‘Privacykennisgeving diensten’ van AdRoll (https://www.adroll.com/nl-NL/about/privacy) voor informatie over hoe en waarvoor AdRoll Advertising Limited op u betrekking hebbende gegevens kan verwerken. U kunt zich afmelden voor de gerichte advertenties van AdRoll door te klikken op het blauwe pictogram dat verschijnt in de hoek van de AdRoll-advertenties of door hier te klikken. U kunt zich ook afmelden voor gerichte advertenties door de opt-outinstrumenten te gebruiken die worden voorzien door Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/nl/), Digital Advertising Alliance (http://www.aboutads.info/choices/) en het Network Advertising Initiative (NAI) (http://www.networkadvertising.org/choices/).

Google Analytics (http://www.google.com/analytics) wordt gebruikt voor analyses over het gebruik van de websites door bezoekers. Google Analytics gebruikt cookies om bezoekersgedrag te monitoren. De informatie wordt door Google Inc. verwerkt voor het samenstellen van statistische rapporten omtrent de activiteit op de websites en levering daarvan aan DeLaval (die ze vervolgens gebruikt voor de hierboven vermelde doeleinden). Raadpleeg het Privacybeleid van Google (https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/) voor informatie over hoe en waarvoor Google Inc. op u betrekking hebbende gegevens kan verwerken. Om u af te melden voor Google Analytics gaat u naar de opt-outpagina van Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) en installeert u de add-on voor uw browser.

De conversietrackingpixeldienst van Facebook wordt gebruikt om de effecten van advertenties op Facebook te volgen. Facebook Inc. gebruikt cookies, trackingpixels en verwante technologie om de handelingen van bezoekers te volgen als ze naar een website worden doorverwezen na in Facebook op een advertentie te hebben geklikt. De informatie wordt door Facebook Inc. verwerkt voor het samenstellen van statistische rapporten over de effecten van advertenties op Facebook en levering daarvan aan DeLaval (die ze vervolgens gebruikt voor de hierboven vermelde doeleinden). Raadpleeg het Gegevensbeleid van Facebook (https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/) voor informatie over hoe en waarvoor Facebook Inc. op u betrekking hebbende gegevens kan verwerken. Om u af te melden voor de conversietrackingpixeldienst gaat u naar de opt-outpagina op Facebook (https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/) en volgt u de daar gegeven instructies.

Crazy Egg (https://www.crazyegg.com) wordt gebruikt om informatie te verkrijgen over hoe bezoekers omgaan met de websites. Crazy Egg verzamelt gegevens betreffende het apparaat en de browser die u gebruikt om de website te openen. De informatie wordt door Crazy Egg, Inc. verwerkt voor het samenstellen van rapporten over het collectieve gedrag van bezoekers aan de websites en levering daarvan aan DeLaval (die ze vervolgens gebruikt voor de hierboven vermelde doeleinden). Raadpleeg het Privacybeleid van Crazy Egg (https://www.crazyegg.com/privacy) voor informatie over hoe en waarvoor Crazy Egg, Inc. op u betrekking hebbende gegevens kan verwerken. Om u af te melden voor Crazy Egg gaat u naar de opt-outpagina van Crazy Egg (https://www.crazyegg.com/opt-out) en volgt u de daar gegeven instructies.

Overige informatie

Onder voorbehoud van beperkingen ingevolge de toepasselijke wetgeving heeft u het recht om informatie op te vragen over de verwerking door DeLaval van op u betrekking hebbende gegevens, om toegang te krijgen tot die gegevens (in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat, met het recht om die gegevens door te zenden) en om DeLaval te verzoeken om op u betrekking hebbende gegevens die onjuist, onvolledig, verwarrend, verouderd of onwettig zijn, te corrigeren, aan te vullen, bij te werken, te blokkeren of te verwijderen. U heeft tevens het recht om u op legitieme gronden te verzetten tegen de verwerking van op u betrekking hebbende gegevens (met name indien u daartoe ingevolge toepasselijke wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens gerechtigd bent) en om eerder door u gegeven toestemming tot het verwerken van dergelijke gegevens, in te trekken. Zulks heeft uitsluitend toekomstige werking, geen terugwerkende kracht. Als u van mening bent dat de verwerking van op u betrekking hebbende persoonsgegevens strijdig is met de toepasselijke wetgeving, heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit.

Verzoeken betreffende de verwerking door DeLaval van op u betrekking hebbende gegevens kunt u richten aan onderstaand adres (ter attentie van de ‘Functionaris Gegevensbescherming’).

Verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris Gegevensbescherming

DeLaval International AB (bedrijfsregistratienummer 556012-3928, Postbus 39, Gustaf de Lavals väg 15, SE 147 21 Tumba, Zweden) is de verwerkingsverantwoordelijke voor gegevens die door DeLaval in verband met de website worden verwerkt.

Om contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming van DeLaval International AB stuurt u een brief naar bovenstaand adres ter attentie van de ‘Functionaris Gegevensbescherming’.

Updates van deze verklaring

In de toekomst kunnen extra functionaliteiten aan de websites worden toegevoegd. Een door DeLaval bijgewerkte versie van deze Verklaring zal in die gevallen beschrijven hoe en voor welke doeleinden DeLaval gegevens zal verwerken in verband met die nieuwe functionaliteiten. DeLaval kan deze Verklaring eveneens bijwerken om aanvullende reikwijdte of doeleinden van gegevensverwerking in verband met de websites op te nemen.

Cookies

Deze notitie beschrijft wanneer, hoe en waarvoor cookies worden gebruikt in verband met DeLaval.com en verbonden websites (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de websites’).

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij elk bezoek aan een website op uw apparaat worden geplaatst. De website (of een andere website) herkent de op uw apparaat geplaatste cookies bij elk bezoek aan die website. Sommige cookies blijven slechts gedurende de tijd dat u de website bezoekt op uw apparaat staan (de zogenaamde sessiecookies), terwijl andere cookies gedurende langere periodes op uw apparaat worden opgeslagen (zogenaamde permanente cookies).

Cookies van DeLaval.com

DeLaval plaatst de volgende cookies:

Naam: ASPXANONYMOUS
Doel: een unieke identificator toekennen aan een anonieme bezoeker.
Procedure: 100.000 minuten (69 dagen, 10 uur en 40 minuten)

Naam: ASP.NET_SessionId
Doel: een sessiespecifieke identificator toekennen aan een bezoeker.
Proces: Sessie-cookies

Naam: cookie-consent-dismissed
Doel: vastleggen dat de bezoeker op ‘doorgaan’ heeft geklikt in de cookie-informatiebalk.
Vervalt: na één jaar

Naam: local-dealer
Doel: de door de bezoeker geselecteerde dealers vastleggen.
Vervalt: na één jaar

Cookies van derden

Naast de hierboven beschreven cookies kunnen AdRoll Advertising Limited, Google Inc. en Crazy Egg, Inc. cookies op uw apparaat plaatsen in verband met uw bezoek aan DeLaval.com en verbonden websites. Raadpleeg het onderdeel ‘Diensten door derden’ in de Privacyverklaring van DeLaval voor een beschrijving van hoe en waarvoor derden op u betrekking hebbende gegevens in verband met de websites verwerken.

Hoe u cookies kunt vermijden

Om de plaatsing van cookies te vermijden, kunt u de instelling in uw browser activeren waarmee u alle of sommige cookies weigert. Raadpleeg de in uw browser geleverde informatie voor meer inlichtingen. Wij wijzen erop dat de keuze om in de browserinstellingen alle cookies te blokkeren, kan leiden tot verlies van functionaliteit van de websites.